1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia promocji „Cyber Monday – Full Pakiet” zwanej dalej Promocją.


2. Organizatorem Promocji jest Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie [ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin] zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343165.Promocja trwa od godziny 0:00 – 28.11.2022 do godziny 23:59 – 30.11.2022. 


3. Z promocji mogą skorzystać Użytkownicy, których oferta podczas trwania promocji jest opłacona, a jednocześnie mija okres rozliczeniowy obecnego Abonamentu. 


4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup w terminie jej obowiązywania Abonamentu na publikację w cenie 1300 zł netto. Dokonując zakupu w promocji użytkownik otrzymuje; tekst reklamowy na 3 miesiące; dodatkową miejscowość lub kategorię na rok; możliwość skorzystania z sesji zdjęciowej obiektu lub wirtualnego spaceru 360°; tłumaczenie oferty na język niemiecki i angielski; możliwość udziału w systemie „Sprawdzony obiekt”; możliwość skorzystania z jednej z trzech usług do wyboru: tabliczka, wizytówki, baner reklamowy; możliwość korzystania z synchronizacji iCal; możliwość pobierania przedpłat online; możliwość uruchomienia rezerwacji online z prowizją; usługi Wolne Pokoje oraz Szukam Nocleg; aplikację mobilną Nocowanie.pl dla właścicieli obiektów noclegowych; pulę punktów pozycjonujących w ramach Abonamentu przydzielanych według zasady: Użytkownik, który przedłuża Abonament przed upływem okresu obowiązywania aktualnego Abonamentu otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 100% wartości netto Abonamentu; dodatkowe 700 punktów pozycjonujących czasowych ważnych 120 dni, które zostaną doliczone do konta Użytkownika w przeciągu 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty. 


5. Aby skorzystać z usługi dodatkowej miejscowości lub kategorii i z tekstu reklamowego na 3 miesiące należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w ciągu 14 dni od zakupu. 


6. Punkty pozycjonujące uzyskane w ramach zakupu abonamentu mają określony czas ważności, wynosi on 120 dni. 


7. Kod na 300 darmowych punktów jest możliwy do wykorzystania przy zakupie minimum 300 punktów pozycjonujących i zostanie wysłany w ciągu 

14 dni od zakończenia promocji. Z kodu można skorzystać do 31.12.2022 


8. Punkty czasowe zawsze mają określony termin na wykorzystanie i pobierane są z konta w pierwszej kolejności, aż do wykorzystania puli punktów czasowych lub upływu terminu ważności. 


9. Przedłużenie terminu punktów czasowych jest możliwe przez zakup punktów lub zakup abonamentu w promocji, w której regulaminie poinformowano o przyznaniu puli gratisowych punktów z określonym terminem ważności. 


10. Terminy ważności punktów nie sumują się. W przypadku skorzystania z kilku różnych ofert, w których przyznawane są gratisowe punkty z określonym terminem ważności, pula zgromadzonych punktów czasowych przejmuje termin ważności najbardziej korzystny (najdłuższy) wśród ofert, z których skorzystał Klient. 


11. Oferta dotyczy głównej oferty, nie dotyczy Dodatkowej miejscowości lub kategorii. 


12. Zakup Abonamentu może odbyć się przez panel administracyjny obiektu lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. 


13. W promocji liczy się data zaksięgowania środków na koncie. 


14. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym/na poczcie w tytule przelewu należy wpisać odpowiednie ID, którego ma dotyczyć promocja. Liczy się data dyspozycji przelewu lub data na pieczątce. W takim przypadku, aby wpłata została uznana za dokonaną w trakcie trwania Promocji, należy najpóźniej do godziny 23:59 dnia 3-.11.2022 roku przesłać potwierdzenie przelewu/wpłaty na adres bok@nocowanie.pl 


15. Promocja w dniach od 28.10.2022 – 30.11.2022 nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi związanymi z zakupem abonamentu. 


16. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „PROMO 1366” w terminie 

14 dni od dnia zakończenia promocji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 


17. Dokumenty przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Promocji i po tym czasie zostaną zniszczone lub usunięte z systemu informatycznego. 


18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2/ przerwy w funkcjonowaniu Promocji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

3/ udział w Promocji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 


19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Promocji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania Promocji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia Promocji bez podania przyczyny. 


20. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

https://promocje.nocowanie.pl/cyber-monday-full-pakiet-regulamin


21. W zakresie definicji przywołanych w niniejszym Regulaminie oraz opisu usług mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu nocowanie.pl dostępny na: https://www.nocowanie.pl/info/regulaminy,610,id,610.html

Regulamin promocji

„Cyber Monday – Full Pakiet”

z dnia 28.11.2022.